پکیج های عکاسی و فیلمبرداری | کادرو

پکیج های عکاسی و فیلمبرداری

اگر هم به عکاسی و هم به فیلمبرداری همزمان نیاز دارید،‌پکیج های ترکیبی زیر مناسب شماست.

عقد محضری فرمالیته رویداد

دریافت مشاوره رایگان: ۰۲۱۹۱۰۳۲۸۴۲

image

بعد از ثبت و پرداخت، مکان و زمان عکاسی و فیلمبرداری با شما هماهنگ خواهد شد.

عقد محضری

image

برنزی

۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

نقره ای

۲.۴۹۰.۰۰۰ تومان

خرید

طلایی

۳.۴۹۰.۰۰۰ تومان

خرید

ساعت ۲ ساعت ۲ ساعت ۲ ساعت
تحویل فایل عکسها
ادیت نور و رنگ استاندارد
تحویل فایل خام فیلم ها
خدمات عکاسی حرفه ای
تجهیزات صدا - HF
مونتاژ کل مراسم
تجهیزات حرکتی - stabilizer
تعداد فیلمبردار ۱ نفر ۱ نفر ۲ نفر
تعداد دوربین ۱ دوربین ۲ دوربین ۲ دوربین
تدوین تا ۲ دقیقه تا ۲ دقیقه تا ۴ دقیقه
خدمات مصاحبه گفت و گو با میهمانان

برنزی

۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

ساعت ۲ ساعت
تحویل فایل عکسها
ادیت نور و رنگ استاندارد
تحویل فایل خام فیلم ها
خدمات عکاسی حرفه ای
تجهیزات صدا - HF
مونتاژ کل مراسم
تجهیزات حرکتی - stabilizer
تعداد فیلمبردار ۱ نفر
تعداد دوربین ۱ دوربین
تدوین تا ۲ دقیقه
خدمات مصاحبه

نقره ای

۲.۴۹۰.۰۰۰ تومان

خرید

ساعت ۲ ساعت
تحویل فایل عکسها
ادیت نور و رنگ استاندارد
تحویل فایل خام فیلم ها
خدمات عکاسی حرفه ای
تجهیزات صدا - HF
مونتاژ کل مراسم
تجهیزات حرکتی - stabilizer
تعداد فیلمبردار ۱ نفر
تعداد دوربین ۲ دوربین
تدوین تا ۲ دقیقه
خدمات مصاحبه

طلایی

۳.۴۹۰.۰۰۰ تومان

خرید

ساعت ۲ ساعت
تحویل فایل عکسها
ادیت نور و رنگ استاندارد
تحویل فایل خام فیلم ها
خدمات عکاسی حرفه ای
تجهیزات صدا - HF
مونتاژ کل مراسم
تجهیزات حرکتی - stabilizer
تعداد فیلمبردار ۲ نفر
تعداد دوربین ۲ دوربین
تدوین تا ۴ دقیقه
خدمات مصاحبه گفت و گو با میهمانان

فرمالیته

image

برنزی

۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

نقره ای

۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

طلایی

۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

ساعت ۳ ساعت ۳ ساعت ۷ ساعت
تحویل فایل عکسها
ادیت نور و رنگ استاندارد
تحویل فایل خام فیلم ها
خدمات عکاسی حرفه ای
تجهیزات حرکتی - stabilizer
تجهیزات صدا - HF
هلی شات
تعداد فیلمبردار ۱ نفر ۱ نفر ۱ نفر
تدوین تا ۵ دقیقه تا ۵ دقیقه تا ۵ دقیقه + ۱ دقیقه تیزر

برنزی

۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

ساعت ۲ ساعت
تحویل فایل عکسها
ادیت نور و رنگ استاندارد
تحویل فایل خام فیلم ها
خدمات عکاسی حرفه ای
تجهیزات حرکتی - stabilizer
تجهیزات صدا - HF
هلی شات
تعداد فیلمبردار ۱ نفر
تدوین تا ۵ دقیقه

نقره ای

۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

ساعت ۲ ساعت
تحویل فایل عکسها
ادیت نور و رنگ استاندارد
تحویل فایل خام فیلم ها
خدمات عکاسی حرفه ای
تجهیزات حرکتی - stabilizer
تجهیزات صدا - HF
هلی شات
تعداد فیلمبردار ۱ نفر
تدوین تا ۵ دقیقه

طلایی

۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

ساعت ۲ ساعت
تحویل فایل عکسها
ادیت نور و رنگ استاندارد
تحویل فایل خام فیلم ها
خدمات عکاسی حرفه ای
تجهیزات حرکتی - stabilizer
تجهیزات صدا - HF
هلی شات
تعداد فیلمبردار ۲ نفر
تدوین تا ۵ دقیقه + ۱ دقیقه تیزر

خبری و رویداد

image

برنزی

۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

نقره ای

۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

طلایی

۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

ساعت ۳ ساعت ۳ ساعت ۵ ساعت
تحویل فایل عکسها
ادیت نور و رنگ استاندارد
تحویل فایل خام فیلم ها
خدمات عکاسی حرفه ای
تجهیزات حرکتی - stabilizer
تجهیزات صدا - HF
تعداد فیلمبردار ۱ نفر ۱ نفر ۲ نفر
تعداد دوربین فیلمبرداری ۱ عدد ۱ عدد ۲ عدد
تدوین تا ۱ دقیقه تا ۲ دقیقه
تعداد نور ۲ عدد ۲ عدد
خدمات مصاحبه گفت و گو با میهمانان

برنزی

۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

ساعت ۳ ساعت
تحویل فایل عکسها
ادیت نور و رنگ استاندارد
تحویل فایل خام فیلم ها
خدمات عکاسی حرفه ای
تجهیزات حرکتی - stabilizer
تجهیزات صدا - HF
تعداد فیلمبردار ۱ نفر
تعداد دوربین فیلمبرداری ۱ عدد
تدوین
تعداد نور
خدمات مصاحبه

نقره ای

۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

ساعت ۳ ساعت
تحویل فایل عکسها
ادیت نور و رنگ استاندارد
تحویل فایل خام فیلم ها
خدمات عکاسی حرفه ای
تجهیزات حرکتی - stabilizer
تجهیزات صدا - HF
تعداد فیلمبردار ۱ نفر
تعداد دوربین فیلمبرداری ۱ عدد
تدوین تا ۱ دقیقه
تعداد نور ۲ عدد
خدمات مصاحبه

طلایی

۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان

خرید

ساعت ۵ ساعت
تحویل فایل عکسها
ادیت نور و رنگ استاندارد
تحویل فایل خام فیلم ها
خدمات عکاسی حرفه ای
تجهیزات حرکتی - stabilizer
تجهیزات صدا - HF
تعداد فیلمبردار ۲ نفر
تعداد دوربین فیلمبرداری ۲ عدد
تدوین تا ۲ دقیقه
تعداد نور ۲ عدد
خدمات مصاحبه گفت و گو با میهمانان