لیست قیمت چاپ عکس در کادرو

در صورتیکه از کادرو خدمات عکاسی دریافت کرده اید؛ بعد از هر پروژه عکاسی شما می توانید به دلخواه خود هر تعداد عکسی را در ابعاد و سایز های مختلف سفارش چاپ دهید، روی کاغذ مات و حتی روی شاسی. برای این کار کافی است تا سایز مورد نظر خود را به همراه عنوان عکس به کارشناس پشتیبانی کادرو اعلام کنید.

سایز کوچک

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایز کوچک قیمت چاپ کاغذ مات قیمت چاپ و تخته شاسی ۸ میلیمتر
۱۰×۱۰۱۰۵۰۲۵۰۰
۱۰×۱۵۱۱۵۰۴۲۰۰
۱۸×۱۳۲۰۰۰۶۲۵۰
۲۰×۱۵۲۷۰۰۸۸۰۰
۲۰×۲۰۶۴۰۰۱۴۵۰۰
۳۰×۱۵۸۰۰۰
۱۷۰۰۰
۲۵×۲۰۷۲۰۰۱۷۰۰۰
۳۰×۲۰۸۰۰۰
۱۸۵۰۰
۴۰×۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۰
۳۰×۲۴۱۳۶۰۰۲۷۰۰۰
۵۰×۲۵‍۲۰۸۰۰۳۴۵۰۰
۳۰×۳۰۱۴۴۰۰۳۵۰۰۰

سایز متوسط

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایز متوسطقیمت چاپ کاغذ ماتقیمت چاپ و تخته شاسی ۸ میلیمتری
۴۰×۳۰۱۶۰۰۰۲۹۶۰۰
۴۵×۳۰۱۷۶۰۰۳۳۶۰۰
۵۰×۳۰۱۹۲۰۰۳۸۴۰۰
۶۰×۳۰۲۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۷۰×۳۰۲۲۴۰۰۴۸۰۰۰
۸۰×۳۰۲۸۸۰۰۴۶۸۰۰
۹۰×۳۰۳۰۴۰۰۴۹۵۰۰
۷۰×۳۵۳۵۲۰۰۵۳۳۰۰
۴۰×۴۰۲۵۰۰۰۴۲۹۰۰
۵۰×۴۰۲۸۸۰۰۴۵۵۰۰
۶۰×۴۰۳۰۴۰۰۴۵۵۰۰
۸۰×۴۰۳۲۰۰۰۵۲۰۰۰
۹۰×۴۰۴۳۲۰۰۶۳۷۰۰
۵۰×۵۰۳۲۰۰۰۴۹۴۰۰

سایز بزرگ

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایز بزرگقیمت چاپ کاغذ ماتقیمت چاپ و تخته شاسی ۸ میلیمتری
۶۰×۵۰۳۲۰۰۰۵۳۳۰۰
۷۰×۵۰۳۲۵۰۰۵۸۵۰۰
۸۰×۵۰۳۹۰۰۰۷۰۰۰۰
۱۰۰×۵۰۴۶۰۰۰۸۵۰۰۰
۹۰×۶۰۵۷۰۰۰۹۶۰۰۰
۱۲۰×۶۰۷۸۰۰۰۱۳۰۰۰۰
۱۰۰×۷۰۶۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰
۱۲۰×۷۶ ۸۴۰۰۰۱۵۶۰۰۰
۱۵۰×۷۶۱۱۷۰۰۰۲۱۴۵۰۰
۲۰۰×۷۶۱۵۶۰۰۰۲۸۰۰۰۰
۱۰۰×۱۰۰۱۳۰۰۰۰۲۲۷۵۰۰
۱۵۰×۱۰۰۲۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
۲۰۰×۱۰۰۲۶۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰
۱۵۰×۱۱۰۲۸۶۰۰۰۴۱۰۰۰۰
۲۰۰×۱۱۰۳۲۵۰۰۰۵۰۰۰۰۰