لیست قیمت چاپ عکس در کادرو

در صورتیکه از کادرو خدمات عکاسی دریافت کرده اید؛ بعد از هر پروژه عکاسی شما می توانید به دلخواه خود هر تعداد عکسی را در ابعاد و سایز های مختلف سفارش چاپ دهید، روی کاغذ مات و حتی روی شاسی. برای این کار کافی است تا سایز مورد نظر خود را به همراه عنوان عکس به کارشناس پشتیبانی کادرو اعلام کنید.

سایز کوچک

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایز کوچک قیمت چاپ کاغذ مات قیمت چاپ و تخته شاسی ۸ میلیمتر
۱۰×۱۰۹۰۰۳۲۰۰
۱۰×۱۵۱۰۰۰۴۰۰۰
۱۸×۱۳۱۸۰۰۵۷۵۰
۲۰×۱۵۲۴۰۰۸۰۰۰
۲۰×۲۰۵۶۰۰۱۲۰۰۰
۳۰×۱۵۶۴۰۰۱۴۴۰۰
۲۵×۲۰۶۴۰۰۱۴۴۰۰
۳۰×۲۰۷۲۰۰۱۶۰۰۰
۴۰×۲۰۱۱۲۰۰۲۲۴۰۰
۳۰×۲۴۱۲۰۰۰۲۴۰۰۰
۵۰×۲۵‍۱۷۶۰۰۲۹۶۰۰
۳۰×۳۰۱۲۸۰۰۲۳۲۰۰

سایز متوسط

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایز متوسطقیمت چاپ کاغذ ماتقیمت چاپ و تخته شاسی ۸ میلیمتری
۴۰×۳۰۱۴۴۰۰۲۶۴۰۰
۴۵×۳۰۱۵۲۰۰۲۸۸۰۰
۵۰×۳۰۱۷۶۰۰۳۳۶۰۰
۶۰×۳۰۱۸۴۰۰۳۷۶۰۰
۷۰×۳۰۲۰۸۰۰۴۳۲۰۰
۸۰×۳۰۲۵۶۰۰۴۴۵۰۰
۹۰×۳۰۲۸۸۰۰۴۶۵۰۰
۷۰×۳۵۳۲۰۰۰۴۸۱۰۰
۴۰×۴۰۲۷۲۰۰۳۹۰۰۰
۵۰×۴۰۲۸۸۰۰۴۰۳۰۰
۶۰×۴۰۳۰۴۰۰۴۴۲۰۰
۸۰×۴۰۳۲۰۰۰۴۹۴۰۰
۹۰×۴۰۴۳۲۰۰۶۱۱۰۰
۵۰×۵۰۳۲۰۰۰۴۶۸۰۰

سایز بزرگ

تمامی قیمت ها به "تومان" میباشد

سایز بزرگقیمت چاپ کاغذ ماتقیمت چاپ و تخته شاسی ۸ میلیمتری
۶۰×۵۰۳۵۲۰۰۵۰۷۰۰
۷۰×۵۰۳۶۸۰۰۵۳۳۰۰
۸۰×۵۰۴۳۲۰۰۶۳۷۰۰
۱۰۰×۵۰۴۶۰۰۰۷۸۰۰۰
۹۰×۶۰۵۲۰۰۰۸۱۶۰۰
۱۲۰×۶۰۷۱۵۰۰۱۱۴۰۰۰
۱۰۰×۷۰۵۸۵۰۰۹۰۰۰۰
۱۲۰×۷۶ ۸۴۰۰۰۱۵۶۰۰۰
۱۵۰×۷۶۹۶۰۰۰۱۶۰۰۰۰
۲۰۰×۷۶۱۲۰۰۰۰۲۲۸۰۰۰
۱۰۰×۱۰۰۱۰۲۰۰۰۱۸۰۰۰۰
۱۵۰×۱۰۰۱۶۸۰۰۰۳۰۰۰۰۰
۲۰۰×۱۰۰۲۱۶۰۰۰۳۷۲۰۰۰
۱۵۰×۱۱۰۲۲۸۰۰۰۳۷۲۰۰۰
۲۰۰×۱۱۰۲۶۴۰۰۰۴۶۸۰۰۰