ایجاد پروژه جدید | کادرو

ایجاد پروژه جدید

چه رشته تخصصی مد نظر دارید؟ *

جنسیت متخصص شما چه باشد؟

برای چه مدت میخواهید؟ *

انتخاب تاریخ شروع پروژه:

انتخاب تاریخ تحویل کار نهایی:

برای چه شهری میخواهید؟ *

برای چه آدرسی میخواهید؟

مکان را روی نقشه تعیین کنید:

جزئیات پروژه شما: * (حداقل ۵۰ حرف بنویسید)

در پروژه های کادرو، جزئیاتی که اینجا قید می کنید ملاک عمل متخصص خواهد بود.

شرایط ایجاد پروژه:

  • هزینه ایجاد پروژه ۹.۰۰۰ تومان اول شما رایگان است.
  • پروژه شما برای حداقل ۱۰ متخصص ارسال خواهد شد تا اعلام پیشنهاد و قیمت کنند.