ایجاد پروژه جدید | کادرو

پروژه جدید

چه رشته تخصصی مد نظر دارید؟ *

برای چه تاریخی میخواهید؟

برای چه مدت میخواهید؟ *

مهلت تحویل کار چه تاریخی است؟ *

برای چه شهری میخواهید؟ *

برای چه آدرسی میخواهید؟

مکان را روی نقشه تعیین کنید:

جزئیات پروژه شما: * (حداقل ۱۰۰ حرف)

در پروژه های کادرو، جزئیاتی که اینجا قید می کنید ملاک عمل متخصص خواهد بود.
بعد از فعال سازی پروژه، امکان صحبت مستقیم با متخصصین وجود دارد.

شرایط ایجاد پروژه:

  • هزینه فعال سازی پروژه ۹.۰۰۰ تومان است.
  • پروژه شما برای حداقل ۱۰ متخصص ارسال خواهد شد تا اعلام قیمت و پیشنهاد کنند.

شرایط پس از ایجاد:

  • مبلغ نهایی پروژه را مستقیما به متخصص انتخابی خود با روش کارت به کارت پرداخت می کنید که میتواند به صورت پیش پرداخت یا پرداخت کامل باشد که به تفاهم شما با متخصص بستگی دارد.
  • بابت پروژه ها پرداختی دیگری به کادرو نخواهید داشت.